Algemene voorwaarden

Haags KunstAtelier

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Haags KunstAtelier, HKA2.0 afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen/opleidingen en excursies.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training/ opleiding of excursie komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door HKA2.0.

 

2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen/opleidingen of excursies worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 HKA2.0  behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 10 en 15 deelnemers per workshop of cursus per 1 docent. 

2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

3. Afmelden door deelnemer aan workshop

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.

3.3. Bij afmelding i.v.m. corona. Kunt u niet komen i.v.m. wachten op een testuitslag of bent u ziek? Uw ontvangt een tegoed voor een vergelijkbare workshop ( binnen 2 maanden te besteden).  

3.4 Afmelding van een groepsworkshop of workshop serie

Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.5 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, melding van overdracht is wel verplicht.

 

4. Annulering/verplaatsing door HKA2.0

4.1 Annulering i.v.m. corona maatregelingen. HKA2.0 zoekt samen met de aanvrager of deelnemers naar een mogelijkheid tot verplaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn binnen 6 maanden dan komt de workshop te vervallen en wordt het bedrag door HKA2.0 teruggestort.

4.2 HKA2.0 is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 24 uur voor aanvang bericht.

4.3 HKA2.0 is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.

4.4 HKA2.0 is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4.5 De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

 

5: Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.2. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan goederen van deelnemers of voor ongevallen van deelnemers.

5.3  Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal één maal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van het verzekerde

bedrag.

5.4 Indien de schade niet gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is de opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.4  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden;

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan

opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

• redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe

schade als bedoeld in deze voorwaarden.

a) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.

b) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.

c) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar

leidinggevende ondergeschikten.

 

6: Betaling

6.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met HKA2.0.

6.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.